Νέα

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023

Ἀριθμός Πρωτ. 3299
 
Ἐν Ἀθήναις,   18 / 31 – 12 – 2023
ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023
 
«Θεὸς τῇ ἀνθρωπίνῃ κατακιρνᾶται φύσει,
ἵνα συνεπαρθῇ τῷ ὕψει τοῦ Θεοῦ τὸ ἀνθρώπινον»
(Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης)
 
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ τεχθέντι·
 
῾Υποδεχόμενοι μὲ δέος καὶ προσευχητικὴ εὐλάβεια τὸν Κύριο καὶ Θεό μας σὰν Θεάνθρωπο στὴν γῆ μας, στὶς καρδιές μας καὶ στὴν Ἐκκλησία μας, ἀναφωνοῦμε μὲ χαρὰ πνευματική: «Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»!
 
Θεὸς καὶ Κύριός μας φανερώθηκε ἀληθινὰ καὶ σαρκώθηκε γιὰ μᾶς, γιὰ τὴν σωτηρία καὶ τὴν θέωσή μας, μὲ τρόπο θαυμαστὸ καὶ ἔξοχο: χωρὶς φθορὰ παρθενική. Ἡ Παναγία Μητέρα Του καὶ Μητέρα μας ἄν καὶ γέννησε Αὐτὸν καὶ κατέστη Θεοτόκος, παρέμεινε Ἀειπάρθενος καὶ ἀποτελεῖ τὸ καύχημα τοῦ γένους ἡμῶν, τὴν πιὸ τέλεια προσφορά του.
 
Καὶ παρ’ ὅλον ὅτι ὁλόκληρη ἡ κτίση ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ ἕνα μεγαλόπρεπο Ἀνάκτορο τοῦ Κυρίου καὶ Πλάστου αὐτῆς, ὅμως ὁ κόσμος, λόγῳ τῆς ἁμαρτίας, περιῆλθε σὲ ἀκοσμία, ἡ χαρὰ ἔλειψε καὶ τὰ πάντα ἀμαυρώθηκαν.
 
Τώρα, στὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ κτίση φωτίσθηκε, ἡ Παρθένος ἔλαμψε, ἡ Χάρις καταύγασε, ὁ Ἀστέρας κάλεσε τοὺς Μάγους ἐξ Ἀνατολῶν, οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι κατῆλθαν μὲ φωταγωγία στὴν μέχρι τότε κρύα καὶ σκοτεινὴ γῆ, γιὰ νὰ ὑμνήσουν μπροστὰ στοὺς ἔκπληκτους ποιμένες οὐράνια μελωδία δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνῃ, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2:14). 
 
Σὲ αὐτὴ τὴν οὐρανογήϊνη πανδαισία, ἡ ὁποία γεμίζει τὰ σύμπαντα χαρὰ πνευματική, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ποὺ διατηροῦν στὶς ψυχές τους τὸ κανδῆλι τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀναμμένο, συμμετέχουν ἱκετευτικά, διότι ὅλα τὰ θαυμάσια τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ ἀκολούθησαν, ὅπως καὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μέσα στὴν ἱστορία, ἀποτελοῦν ἀνεκτίμητες δωρεὲς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.
 
θεία ζωὴ εἰσέρχεται μέσα στὴν ἀνθρώπινη, γιὰ νὰ σταματήσει τὸ μέγεθος τῆς ἁμαρτίας καὶ γιὰ νὰ ἀρχίσει ὁ περιορισμὸς καὶ ἀφανισμός της. Ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης ἀνέτειλε ὅταν ἡ κακία ἔφθασε στὸ ἀκρότατο ὅριό της, γιὰ νὰ συντρίψει αὐτήν, ὅπως καὶ τὸν πατέρα της διάβολο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀποτέλεσμά της, τὸν θάνατο. Ἡ δύναμη τῆς κεφαλῆς τοῦ ὄφεως συντρίφθηκε, ἀλλὰ τὸ ὑπόλοιπο τοῦ σώματος τοῦ θηρίου ἀκόμη διατηρεῖ τὶς κινήσεις τῆς μοχθηρίας του, σκληραίνοντας ἀδιάκοπα τὴν ζωή μας μὲ τὰ λέπια τῆς ἁμαρτίας, κατὰ τὴν χαρακτηριστικὴ περιγραφὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης (βλ. «Ὁμιλία εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ»).
 
***
 
 
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί·
 
Γιὰ ὅλα τὰ θαυμαστὰ καὶ σωτήρια δῶρα ἀπὸ τὴν θεία Γέννηση, τὸ τίμημα ἦταν ἐξ ἀρχῆς πολὺ βαρύ. Τότε, ἡ κακία τοῦ αἱμοβόρου Ἡρώδη ξέσπασε στὰ ἄκακα βρέφη καὶ θανάτωσε μὲ τρόπο φρικώδη χιλιάδες νήπια! Ποιός δύναται νὰ διεκτραγωδήσει τὴν πολλαπλὴ καὶ πολύτροπη αὐτὴ συμφορὰ καὶ δυστυχία; «Τὸν ἀνάμικτο ἐκεῖνον θρῆνο, τὸ γοερὸ μοιρολόϊ παιδιῶν, μητέρων, συγγενῶν, πατέρων, ποὺ κραύγαζαν ἀξιολύπητα μπροστὰ στὴν ἀπειλὴ τῶν δημίων;» (Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, αὐτόθι).
 
Μήπως ὅμως μέχρι καὶ σήμερα τὰ παιδιὰ δὲν ἀποτελοῦν τὰ θύματα τῆς ἀδικίας τῶν μεγάλων; Δὲν ὑπάρχει κάθε λογῆς καὶ εἴδους ἐκμετάλλευσή τους, γιὰ τὴν δῆθεν εὐτυχία καὶ εὐζωΐα τῶν μεγάλων; Δὲν ἀποτελοῦν αὐτὰ τὸ λαμπρὸ μέλλον, ποὺ ὅμως ἐμποδίζεται καὶ τραυματίζεται λόγῳ πολέμων, ἐπιδημιῶν, πανδημιῶν, τεχνητῶν ἐπινοημάτων καὶ λοιπῶν συμφορῶν, ποὺ προξενοῦν οἱ μεγάλοι καὶ τρανοὶ τοῦ κόσμου τούτου;
 
Καὶ τὸ πιὸ σημαντικό· δὲν δηλητηριάζονται οἱ ἀθῶες ψυχὲς τῶν μικρῶν παιδιῶν ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις τῆς δῆθεν ἐκπαίδευσης ποὺ θέλουν νὰ τὰ παράσχουν κάποιοι δῆθεν φωτισμένοι νόες, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα σκοτισμένοι; Τί ἄλλο ἀποτελεῖ ἡ σχεδιαζόμενη σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση παιδιῶν νηπιαγωγείου καὶ δημοτικοῦ, παρὰ ἀπόπειρα ἐκμαυλισμοῦ τους; Καὶ μάλιστα μὲ ἔμφαση σὲ ἀκρότητες καὶ ἰδιαιτερότητες ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ τὰ μυήσουν σὲ προγράμματα ἀκόμη καὶ ἀλλαγῆς φύλου καὶ γενετήσιου προσανατολισμοῦ! 
 
Αὐτὴ ἡ ὀργανωμένη προσπάθεια πρόωρης πονηρεύσεώς τους ἕως καὶ διαστροφῆς τους, εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἀποτελεῖ πιστὴ συνέχεια τῆς τακτικῆς τοῦ Ἡρώδη, ποὺ μάλιστα ἀποβλέπει σὲ ἀπώλεια ψυχῶν! Γονεῖς, διδάσκαλοι, Κληρικοί, Πνευματικοί, πιστοὶ Χριστιανοί, ὅλοι μας ἄς προσέξουμε τὰ παιδιά μας, ἄς τὰ φυλάξουμε ἀπὸ τὴν ἀπόπειρα καταστροφῆς τους!
 
λη δὲ αὐτὴ ἡ κίνηση γίνεται ὡς γνωστὸν μέσα στὸ γενικὸ πλαίσιο προωθήσεως «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὁ ὁποῖος ἀνοικτὰ προωθεῖται, καθὼς καὶ «δικαιώματος υἱοθεσίας παιδιῶν καὶ τεκνοθεσίας» ἀπὸ αὐτούς, μὲ φόντο τὴν χρησιμοποίηση οὐσιαστικὰ τῶν παιδιῶν γιὰ ἄνομα καὶ ἀπερίγραπτα καπρίτσια μιᾶς μειοψηφίας διαστροφικῶν ἀνθρώπων! Ὄχι, μιὰ τέτοια κοινωνία οὔτε θέλουμε οὔτε ἐπιθυμοῦμε γιὰ ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας!
 
***
 
 
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·
 
Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐπισκιάσουμε τὴν χαρὰ τῆς μεγάλης καὶ ὁλόφωτης Ἑορτῆς μὲ ὅσα τραγικὰ συμβαίνουν σήμερα. Ἡ ἔξαρση ὅμως τοῦ ὑπαρκτοῦ κινδύνου, μᾶς ἀναγκάζει νὰ τὸν καταγγείλουμε γιὰ νὰ φυλαχθοῦμε δεόντως.
 
Χάρις τοῦ θείου Βρέφους τῆς Βηθλεὲμ ἐλπίζουμε καὶ εὐχόμαστε νὰ μὴν μᾶς ἐγκαταλείψει, ἀλλὰ νὰ μᾶς ἀνορθώσει, νὰ μᾶς εἰρηνεύσει, νὰ μᾶς ἀποκαταστήσει στὴν θεία ὡραιότητα καὶ ἀξία, νὰ μᾶς ἀπελευθερώσει ἀπὸ κάθε ἐμπαθῆ ἐξάρτηση, νὰ μᾶς ὑψώσει καὶ νὰ μᾶς σώσει ἐν χώρᾳ ζώντων!
Χριστὸς ἐτέχθη!
 
 
Χριστοῦ Γέννησις 2023
 
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
 
†  Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ  
 
Τὰ Μέλη
 
†  Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
†  Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
†  Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
†  Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
†  Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
†  Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
†  Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
†  Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ
†  Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
†  Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρ¬τλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
†  Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
†  Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
†  Ὁ Πελαγονίας ΜΑΞΙΜΟΣ 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ 
 
 
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
 
†  Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365