Διάφορα

Συλλυπητήριος Ἐπιστολή Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΑΘΩ

Ἐν Ὄρει τή 6η Σεπτεμβρίου 2010
(Πάτριον Ἑορτολόγιον)

Πρός τήν:
Ἱεράν Σύνοδον - Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Γ.Ο.Χ.
Κάνιγγος 32 (γ΄ ὄροφος).
Τ.Κ. 10682  ΑΘΗΝΑΙ

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Εὐλογεῖτε

Τήν Πανίερον Δεξιάν, ἑκάστης Ὑμετέρας Σεβασμιότητος, πανευλαβῶς κατασπαζόμεθα.

Διά τοῦ παρόντος Ἱεροσφραγίστου καί ἐνυπογράφου Μοναστηριακοῦ ἡμῶν Γράμματος, ἐγώ τε ὁ Ἡγούμενος, ἡ Γεροντική ἡμῶν Σύναξις καί σύμπασα ἡ ἡμετέρα ἐν Χριστῶ Ἀδελφότης, πληροφορηθέντες τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ προσφιλοῦς καί λίαν Σεβαστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Γ.Ο.Χ. κυροῦ Χρυσοστομου Β΄ (Κιούση), ἐκφράζομεν τά ἐγκάρδια ἡμῶν συλλυπητήρια, εὐχόμενοι ὁλοψύχως, ὅπως ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, διά Σεπτῶν πρεσβειῶν τῆς Παναχράντου Αὐτοῦ Μητρός Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀναπαύση τήν ἀγαθήν Αὐτοῦ ψυχήν, ἐν Σκηναῖς Δικαίων καί ἀναδείξη ἄξιον νέον διάδοχον, ἱκανόν νά πηδαλιουχήση τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, εἰς τούς δυσκόλους καί ἀπαιτητικούς αὐτούς καιρούς τοῦ Ἀντιχρίστου, πρός δόξαν τοῦ Παναγίου Ὀνόματος Αὐτοῦ καί τῆς πολεμουμένης καί ἀγωνιζομένης Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Ἀμήν.

Ἐπί δέ τούτοις, διατελοῦμεν μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης, κατασπαζόμενοι καί αὖθις πανευλαβῶς τήν πανίερον Δεξιάν ἑκάστης Ὑμετέρας Σεβασμιότητος, ἐξαιτούμενοι τάς Ἁγίας Ὑμῶν εὐχάς καί εὐλογίας.

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

†  Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί

{backbutton}

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365