Διάφορα

Συλλυπητήριον Ἀρχιεπισκόπου Τύχωνος.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΥΧΩΝΟΣ

ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


8 / 21 Σεπτεμβρίου 2010,

Γενέθλιόν της Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί -ἱεράρχες,

πατέρες, ἀδελφοί καί ἀδελφές - Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τῆς Ἑλλάδος,

πενθοῦσα ἀδελφή μας Ἐκκλησία!

 


 

       Ἐκ μέρους ὅλων των μελῶν τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκφράζω τά εἰλικρινῆ μου συλλυπητήρια ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ Πρωθιεράρχου καί Πατρός ὑμῶν καί ἀειμνήστου ἀδελφοῦ ἡμῶν - Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χρυσοστόμου Β΄.


         Συμμεριζόμεθα τήν ὀδύνην σας, διότι πρίν ἀπό πέντε χρόνια εἴχομεν ὑποστεῖ, καί ἡμεῖς, παρομοίαν ἀπώλειαν, ὅταν ὁ Κύριος πῆρε τόν ἀγαπητό μας Ἱεράρχην Λάζαρον εἰς τήν Βασιλείαν Αὐτοῦ. Ἐκείνη τήν ἐποχήν, ἡ θλίψις ἡμῶν μετεστράφη εἰς χαράν, δεδομένου ὅτι κερδίσαμε τάς προσευχάς αὐτοῦ εἰς τόν οὐρανόν δι’ ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς. Διά τό λόγον αὐτόν ἀπευθύνομαι πρός ὑμᾶς, ἀγαπητοί ἀδελφοί μου ἐν Χριστῷ: μή θρηνεῖτε ἄλλο. Νά ἔχετε χαράν, διότι ὁ ἅγιος Ἱεράρχης Χρυσόστομος διά τῆς ἀληθῶς δικαίας του βιοτῆς καί τοῦ ηὐλόγημενου τέλος αὐτοῦ ἔδειξεν ὅτι τώρα εἶναι ἱκέτης ὑμῶν τέ ἡμῶν εἰς τόν οὐρανόν. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ κοίμησις αὐτοῦ συνέπεσε μετά τῆς παραμονῆς τοῦ Γενεθλίου της Ὑπεραγίας Θεοτόκου.


      Ὁ Κύριος μέ τόν θάνατο τοιούτων δικαίων νικᾶ ἐκ νέου τόν θάνατον καί ἡμεῖς ὁμοῦ μεθ’ ὑμῶν δυνάμεθα νά ἀναφωνήσωμεν ὡς τό Πάσχα: «Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; Ποῦ σου, ἅδη, τό νίκος;» Δέν εἶναι τυχαῖον αὐτό τὸ ὁποῖον εἶπον ὅτι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β εἶναι τώρα ἐπίσης ἱκέτης ὑπέρ ἡμῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἴχομεν τήν τιμήν νά ἴδωμεν τόν Ἱεράρχην Χρυσόστομον Β' καί νά συζητήσωμεν τό θέμα τῆς μεταξύ μας ἑνότητος - τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἐνθυμούμεθα τά λόγια του, ὅταν εἶπε ὅτι ἤθελε νά ἴδη τήν ἑνότητα τῆς ἑλληνικῆς καί τῆς ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς του.


       Ὁ Κύριος ἔκρινε διαφοροτρόπως λαμβάνων τόν Ἀρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον Β' ἐκ μέσου ἠμῶν. Ὁ Κύριος τόν ἔλαβεν ὅμως, οὕτως ὥστε κατά τήν ἐπιθυμίαν του καί διά τῆς ἰσχύος τῶν προσευχῶν τοῦ ἡ ἕνωσις ἡμῶν νά πραγματοποιηθῆ συντομώτερον. Προσεύχεται νῦν διά ἠμᾶς ἅπαντας, τό ποίμνιόν του, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἱεράρχου Λαζάρου, καί ὅλων τῶν ηὐλογημένων ἱεραρχῶν μας. Πιστεύω ἀκαραδάντως, ὅτι διά τῆς ἱερᾶς μεσιτείας των  συντόμως θά εἴμεθα ἡνωμένοι ἐν προσευχῇ πρός Κύριον ἐνώπιόν της Ἁγίας Τραπέζης Αὐτοῦ.


      Ἐπιτρέψατέ μου νά ἐπαναλάβω: Μή θλίβεσθε, ἀγαπητοί ἀδελφοί μου, διά τήν κοίμησιν τοῦ ἀειμνήστου ἁγίου ἱεράρχου σας, χαρεῖτε διότι «δίκαιοι εἰς τόν αἰώνα ζῶσι»!


Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

Τύχων, Ἀρχιεπίσκοπος Ὄμσκ καί Σιβηρίας

Πρόεδρος τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων της Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365