Διάφορα

Περί Ἀριθμοῦ Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως

.        Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 16/29 Ὀκτωβρίου 2009 συνεζήτησε μεταξύ τῶν ἄλλων καὶ τὸ θέμα  τοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ τοῦ θορύβου ὁ ὁποῖος ἔχει ἐγερθεῖ περί αὐτοῦ.

.        Περὶ τοῦ ζητήματος τούτου ἐζητήθησαν καὶ ἐλήφθησαν αἱ γνῶμαι τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας οἱ ὁποῖοι ἔχουν τάς καταλλήλους ἐπιστημονικάς γνώσεις ἤτοι:
.        α) τοῦ Καθηγητοῦ τῶν Μαθηματικῶν καὶ τῆς Πληροφορικῆς, Προγραμματιστοῦ Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν καὶ κατόχου Μεταπτυχιακοῦ Τίτλου εἰς τὴν Διοίκησιν Ἐπιχειρήσεων, διατελέσαντος ἀνωτάτου Διευθυντικοῦ Στελέχους εἰς Ο.Τ.Ε. κ. Ἀθανασίου Παϊβανᾶ,
.        β) τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Πληροφορικῆς καὶ κατόχου Μεταπτυχιακοῦ Τίτλου εἰς τὸν αὐτόν τομέαν, διατελέσαντος Καθηγητοῦ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Αἰγαίου κ. Ἐλευθερίου Παυλῆ,
.        γ) τοῦ Ἡλεκτρονικοῦ Μηχανικοῦ, προϊσταμένου τῆς Βιοϊατρικῆς τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἠλιοῦ Νάσσου καί
.        δ) τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Πληροφορικῆς καὶ κατόχου Μεταπτυχιακοῦ Τίτλου εἰς τὸν αὐτόν τομέα κ. Νικολάου Καλοσκάμη1.
Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν καὶ τὴν σχετικὴν ἀλληλογραφίαν τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τοῦ Ὑπουργείου Ἀπασχολήσεως καὶ Κοινωνικῆς Προστασίας, καὶ εἰδικότερον τό ὑπ’ ἀρ. 20200/1160/Φ80321 ἀπό 09/09/2009 ἔγγραφον (βλ. κατωτέρω), ἀλλά καί σχετικά δημοσιεύματα περί τοῦ θέματος ἀπό διαφόρους πηγάς, κατέληξεν εἰς τὰ κάτωθι συμπεράσματα:
.        1. Ὁ 11ψήφιος Ἀριθμός Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως ἀποτελεῖται ἀπό τήν ἡμερημηνία γεννήσεως (τά δύο πρῶτα δηλοῦν τὴν ἡμέραν, τὰ δύο ἑπόμενα τὸν μῆνα καὶ τά ἑπόμενα δύο τὸ ἔτος γεννήσεως), τὸν 4ψήφιον αὔξοντα ἀριθμόν καταχωρήσεως εἰς τὸ μητρῶον τῶν γεννηθέντων τήν αὐτήν ἡμέραν καί ἕν ψηφίον ἐλέγχου.
.        2. Εἰς τόν ἀριθμόν τοῦτον δέν περιέχεται κατ’οὐδένα τρόπον ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου 666. Ἐπί τοῦ παρόντος δέν παρέχεται εἰς κάρτας αἱ ὁποῖαι φέρουν γραμμωτόν κώδικα, μαγνητικήν ταινίαν ἢ μικροεπεξεργαστήν (microchip), ἀλλά ἐκδίδεται εἰς τεμάχιον ἁπλοῦ χάρτου.
Εἰς τὸ μέλλον ὑπάρχει περίπτωσις νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ ἠλεκτρονικήν κάρταν φέρουσαν γραμμωτόν κώδικα, μαγνητικήν λωρίδα, ἢ - τὸ πιθανώτερον – μικροεπεξεργαστήν, ὅπως εἰς τὰ νέα διαβατήρια.  Ἀπό αὐτά ὅμως τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἀπό τοὺς εἰδικούς ἐπιστήμονας, ἡ παρουσία τοῦ ἀριθμοῦ 666 πιστοποιεῖται μόνον εἰς δύο συστήματα κωδικοποιήσεως γραμμωτῶν κωδίκων (ὄχι εἰς ὅλους τούς γραμμωτούς κώδικας)2. Ἡ ἄποψις ὅτι ἐξάπαντως εἰς τὰς μαγνητικάς λωρίδας ἢ τοὺς μικρο-ἐπεξεργαστάς ὑπάρχει τὸ 666, ἢ ὅτι «ὅλα τὰ ἠλεκτρονικά συστήματα λειτουργοῦν διὰ τοῦ ἀριθμοῦ 666» εἶναι πεπλανημένη καὶ μυθώδης. Ἅπαντα τὰ συστήματα τὰ ὁποῖα μεταχειρίζονται τήν ψηφιακήν τεχνολογίαν βασίζονται εἰς τὸ δυαδικόν σύστημα τό ὁποῖον περιλαμβάνει μόνον τά ψηφία 0 καί 1 (bits). Οἱ ἀριθμοί αὐτοὶ συγκροτοῦν τὰς λεγομένας ψηφιολέξεις εἰς σύνολα τῶν 8 ψηφίων (bytes).  Εἶναι δηλαδή εἰς ὁμάδας τῶν ὀκτὼ ψηφίων (ὀκτάδες). Δηλαδή λ.χ.:   00100111,   10110010,   10101100.
Αὗται αἱ ὀκτάδες εἶναι ἡ βάσις εἰς τὴν ὁποίαν ἀποθηκεύονται ὅλα τὰ δεδομένα τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν (προετιμήθη ὁ ἀριθμὸς ὀκτὼ διότι τὰ δύο ψηφία τοῦ δυαδικοῦ συστήματος εἰς σύνολα τῶν ὀκτὼ ψηφίων μᾶς δίδουν 28 δηλαδὴ 256 συνδυασμούς είς τούς ὁποίους ἀντιστοιχοῦνται οἱ ἀριθμοί τοῦ δεκαδικοῦ συτήματος, τά γράμματα τῆς ἀλφαβήτου, τά σημεῖα στίξεως κ.λπ.). Δεν ὑπάρχει λοιπὸν ὁ ἀριθμὸς «6». Ὅσοι διαδίδουν τά ἀντίθετα ἁπλῶς ἐκμεταλλεύονται τήν ἄγνοιαν τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων διὰ τὰ ζητήματα τῶν νέων τεχνολογιῶν.
.        3. Ὁ Α.Μ.Κ.Α. εἶναι ἀναγκαῖος διὰ τὴν ἐργασίαν, ἀσφάλισιν καί ἰατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν. Ἀσφαλῶς εἶναι δεδομένη ἡ ὑποχρέωσις τοῦ κράτους νὰ πατάξει τὴν ἀνασφάλιστον ἐργασίαν. Ἡ ὕπαρξις μιᾶς ἐνιαίας βάσεως δεδομένων καί ἀναφορά τοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως εἰς τὰ ἔγγραφα τῆς προσλήψεως καὶ τῆς ἐργασίας κάποιου διευκολύνει τήν ἐπαλήθευσιν τῆς καταβολῆς τῶν νομίμων ἀφαλιστικῶν εἰσφορῶν πρός ὄφελος τῶν ἐργαζομένων καὶ τῶν συνταξιούχων. Πατάσσεται, λοιπόν ἡ μάστιξ τῆς εἰσφοροδιαφυγῆς, ἡ ὁποία εἶναι κλοπή κατά τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καί διευκολύνεται ἡ ἁρμονική καταβολή τῶν συντάξεων καί ἡ ἰατροφαρμακευτική περίθαλψις.
Εἰς τὴν ἀντίρρησιν ὅτι ἔχομεν ἤδη ἀριθμούς ταυτότητος καὶ φορολογικοῦ μητρώου, ὁπότε εἰς τὶ ἐχρειάζετο εἷς νέος ἀριθμός, ὑπάρχει ἡ ἀπάντησις ὅτι οἱ ἄλλοι ἀριθμοί ἀντιστοιχοῦν εἰς ἐντελῶς διαφορετικούς καταλόγους. Εἰς τούς καταλόγους τῶν ἀσφαλισμένων ὑπάρχουν ἤδη πάρα πολλοί ἀλλοδαποί ἐργαζόμενοι οἱ ὁποῖοι δὲν διαθέτουν ἀριθμόν ταυτότητος. Εἰς τά φορολογικά μητρῶα, πάλιν ὑπάρχουν καταγεγραμμένα ἐκτός ἀπό φυσικά πρόσωπα καί νομικά πρόσωπα (ἐταιρίαι, ὀργανισμοί, ἐπιχειρήσεις). Ἄλλωστε ἤδη εἴχομεν ἀριθμόν μητρώου εἰς τόν ἀσφαλιστικόν φορέα ὅπου ὁ καθείς ἦτο ἠφαλισμένος. Ἡ ἀλλαγή ἐργασίας κάποιου εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐγγραφήν του καὶ εἰς ἕτερον ἀσφαλιστικόν φορέα μὲ διαφορετικόν ἀριθμόν. Τοῦτο, ἐντείνει τό πρόβλημα τῆς διαδοχικῆς ἀσφαλίσεως καὶ μάλιστα τώρα ὅταν τὰ ἀσφαλιστικά ταμεῖα συγχωνεύονται καὶ ἀναδιοργανοῦνται. Ὀρθῶς, λοιπόν, ἀντικαθίστανται οἱ διαφορετικοί ἀσφαλιστικοί ἀριθμοί ἑνός ἀσφαλισμένου ἄπό ἕνα.
.        4. Οἱ πιστοί τῆς Ἐκκλησίας μας πολῖται ξένων κρατῶν (Γερμανίας, Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας, κ.λπ.) διαθέτουν ἢδη Ἀριθμόν Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως κατά τάς τελευταίας τρεῖς δεκαετίας, δίχως ποτέ νὰ ἔχει ἐγερθεῖ δι’ αὐτοὺς θέμα συνειδήσεως ἢ ἀσυμβιβάστου πρὸς τὴν ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Μάλιστα διαθέτουν καὶ ἠλεκτρονικάς κάρτας κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως διὰ τὴν καλυτέραν ἐξυπηρέτησίν των, ἀντί βιβλιαρίου.
.        5. Ὁ θόρυβος περί συναρτήσεως τοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως μετὰ τοῦ χαράγματος τοῦ Ἀντιχρίστου ἐγείρεται κυρίως ἀπό κύκλους τῶν λεγομένων συντηρητικῶν νεοημερολογιτῶν (τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» κ.ἄ.) οἱ ὁποῖοι ἐπικαλοῦνται ρήσεις ἁγιορειτῶν ψευδοπροφητῶν, ὅπως τοῦ Παϊσίου, ἀλλά ἀναμασοῦν χωρία ἀνυπάρκτων ἁγίων, ὅπως κάποιου Ἀρέθα Καισαρείας, ἀμφιλεγομένου συγγραφέως τοῦ 10ου αἰῶνος, γνωστοῦ μέν γιὰ τὰ φιλολογικά του σχόλια εἰς τοὺς ἐθνικούς συγγραφεῖς καὶ διὰ τὰς παλιννωδίας του κατὰ τὴν ἐκκλησιατικήν διαμάχην περί τὴν τεταρτογαμίαν τοῦ Αὐτοκράτορος, ἀλλά ΟΧΙ ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας.
.        6. Τὸ χείριστον πάντων εἶναι ὅτι ἐπικαλοῦνται καὶ ἐπιχειρήματα τὰ ὁποῖα ἐπινόησαν πρῶτοι προτεστάνται πάστορες καί παστόρισσαι, ὅπως κάποια «αἰδεσιμοτάτη» κ. Mary Stewart Relfe συγγραφεύς τῶν βιβλίων «When your money fails»  καὶ «The new money system», ἢ τηλεκηρύκων ὅπως ὁ ἐσχατολόγος «αἰδεσιμώτατος» Texe Mars. Τὰ ἐμπεριεχόμενα εἰς αὐτὰ ἐπιχειρήματα τῆς Προτεστάντιδος προφήτιδος περὶ ἀριθμοποιήσεως τῶν προσώπων καί τῆς ὑπάρξεως τοῦ 666  εἰς κάθε πτυχήν τῆς ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας, μεταφρασθέντα εἰς τὴν ἑλληνικὴν καὶ μὲ τὴν ἀπόκρυψιν τῆς προελεύσεως,  ἀποτελοῦν τὸν βασικόν ὁπλοστάσιον τῶν «ὀρθοδόξων» συνωμοσιολόγων καί ἐσχατολόγων. Ἐὰν ἦσαν ἐκ Θεοῦ αἱ τοιαῦται «ἀποκαλύψεις» θὰ ἀπεκαλύπτοντο εἰς τούς προτεστάντας; Ἡμεῖς ὡς Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δὲν τό ἀπόδεχόμεθα. Ἄλλωστε εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀποκάλυψιν ἀναφέρονται οἱ δύο Προφῆται, (ὁ Ἠλίας καὶ ὁ ’Ενώχ) οἱ ὁποῖοι θὰ προειδοποιήσουν τούς πιστούς διά τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὸ πραγματικόν σφράγισμα καί ὄχι οἱ σημερινοί ἀναφυόμενοι προτεστᾶνται ψευδοπροφῆται καὶ τὰ ἐδῶ φερέφωνά των.
.        7. Ὁ κατά καιρούς ἐνσπειρόμενος πανικός ὅτι «ἔρχεται ὁ Ἀντίχριστος», ἢ ὅτι ἤδη ἔχει γεννηθεῖ κ.λπ. μόνον ζημίαν προξενεῖ είς τοὺς πιστούς, διότι ὅταν κάποτε μετά ἀπό τὰς προφητευμένας βιβλικάς καταστροφάς ἔλθει τοῦτος, εἶναι πιθανὸν τινὲς ἀπηυδισμένοι πιστοί ἀπό τὰς ψευδεῖς σημάνσεις συναγερμοῦ τῶν σημερινῶν ἐσχατολόγων, νὰ μὴ ἀναγνωρίσουν τὰ σημεῖα τῆς πραγματικῆς ἐλεύσεώς του.
.        Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφένθη ὅτι, ὁ Ἀριθμός Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως δὲν ἀποτελεῖ θέμα πίστεως. Δὲν εἶναι ἐκκλησιαστικόν, ἀλλά κρατικόν ζήτημα καὶ ἰσχύει ἡ ρῆσις τοῦ Χριστοῦ, «τά τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ». Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει λόγον διὰ νὰ συστήσῃ εἰς τὰ μέλη της τὴν μὴ λῆψιν τοῦ Α.Μ.Κ.Α.. Δὲν ἀποτελεῖ οὔτε σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου, οὔτε ἄρνησιν τοῦ βαπτίσματος.
.        Ὅστις δι’ ἄλλους λόγους, (λ.χ. φοβούμενος τὴν ἐνδεχομένην κακήν χρῆσιν τῶν ἰατρικῶν δεδομένων του3, ἢ τὸ λεγόμενον «ἠλεκτρονικόν φακέλωμα») δὲν ἐπιθυμεῖ  τὴν ἀπόδοσιν εἰς αὐτόν τοῦ Α.Μ.Κ.Α. δύναται νὰ ζητήσῃ τὴν ἐξαίρεσιν αὐτοῦ, ὄχι ὄμως ὡς θεωρῶν τοῦτο θέμα πίστεως καὶ δίχως νὰ κατακρίνει τούς μὴ αἰτουμένους τὴν ἐξαίρεσίν των.

___________________________________________


1  Εἰς τὴν ἐμπεριστατωμένην εἰσήγησιν τοῦ ὁποίου κυρίως ἐβασίσθη ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφασις.
2  Ἄν καὶ κατά μίαν ἐπιστημονικήν ἄποψιν διὰ τὰ δύο ταῦτα συστήματα κωδικοποιήσεως γραμμωτῶν κωδίκων ΔΕΝ εἶναι βέβαιον ὅτι ὑπάρχει συνυφασμένος ὁ ἐπάρατος ἀριθμός.
3  Τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι θέμα πίστεως, ἀλλά οὔτε ἡ μή λῆψις τοῦ ΑΜΚΑ ἐξασφαλίζει τὴν προστασίαν τῶν δεδομένων τούτων.

 

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365