Διάφορα

Κανόνες Δεοντολογίας διὰ τὴν Δημοσίαν Χρῆσιν τοῦ Διαδικτύου ὑπὸ τῶν Κληρικῶν

      Εἰς τὴν σημερινήν ἐποχήν κατά τὴν ὁποίαν κυριαρχοῦν αἱ Τεχνολογίαι τῆς Πληροφορίας καὶ τῆς Ἐπικοινωνίας (ΤΠΕ), ἡ χρῆσις τοῦ διαδικτύου ὑπὸ τῶν κληρικῶν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποβῇ λίαν χρήσιμον ποιμαντικὸν ἐργαλεῖον. Τοῦτο ὅμως ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἡ χρῆσις τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἄμβωνος θὰ εἶναι λελογισμένη καὶ προσεκτική, ὅπως καὶ τοῦ πραγματικοῦ ἄμβωνος. Ὅθεν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἀπεφάσισεν ὅπως καθορίσει τού κανόνας δεοντολογίας διὰ τὴν δημοσίαν χρῆσιν τοῦ διαδικτύου ὑπὸ τῶν Κληρικῶν.


       Ὡς δημοσίαν χρῆσιν τοῦ διαδικτύου ὁρίζομεν κάθε χρῆσιν τῶν ΤΠΕ κατὰ τρόπον ὥστε ἡ πληροφορία νὰ γνωστοποιεῖται εἰς πλείονας τῶν 10 ἀποδέκτας. Ὡς ἐκ τούτου εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ἐμπίπτουν, οἱ διατηρούμενοι ὑπό κληρικῶν ἰστότοποι, ἰστολόγια, σελίδες εἰς κόμβους κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἀποστολαί ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων εἰς πολλαπλούς (πλείονας τῶν δέκα) ἀποδέκτας, κ.λπ.. Κατὰ τὰς ἠλεκτρονικάς των δημοσιεύσεις οἱ Κληρικοί:


      1.    Δέν ἐπιτρέπεται κατ’οὐδένα τρόπον νὰ χρησιμοποιοῦν ἀπρεπεῖς ἢ χυδαίας ἐκφράσεις.


      2.    Ὁμοίως οὐδόλως ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσις αἰσχρῶν ὑπονοουμένων, ἐκφράσεις εὐαρεσκείας εἰς δημοσιεύσεις τρίτων κειμένων, φωτογραφιῶν ἢ βιντεοταινιῶν αἰσχροῦ περιεχομένου.


      3.    Δὲν ἐπιτρέπεται ὡσαύτως νὰ ἀναμιγνύονται εἰς πολιτικά ζητήματα, λαμβάνοντες θέσιν δημοσίως ὑπέρ ἢ κατά  πολιτικῶν προσώπων. Δύνανται ὅμως νὰ σχολιάζουν συγκεκριμένας πράξεις ἢ λόγους τῶν πολιτικῶν αὐτῶν ἐξ ἀπόψεως ἐκκλησιαστικῆς. Τοῦτο δέον ὅπως γίνεται μὲ ἰδικά των ἐπαρκῆ καὶ τεκμηριωμένα θεολογικῶς ἀρθρογραφήματα καὶ ὄχι μέ ἀναδημοσιεύσεις πολιτικῶν  ἀπόψεων ἄλλων,  ἢ σχολιασμόν τοιούτων ἄρθρων εἰς ἄλλας ἰστοσελίδας.


        Ἅπαντες οἱ κληρικοί ὀφείλουν νὰ ἔχουν πάντοτε πρὸ ὀφθαλμῶν ὅτι ἐκλήθησαν νὰ δίδουν πάντοτε τὴν καλήν μαρτυρίαν καὶ νὰ ἀποτελοῦν ὑπόδειγμα διὰ τοὺς λαϊκούς. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἐνεργοῦν ἀναλόγως τῆς κλήσεώς των χρησιμοποιοῦντες τὸ διαδίκτυον  κυρίως διὰ τὴν διακονίαν τῆς καλῆς μαρτυρίας καί ὁμολογίας.


           Ὅσοι ἐκ τῶν Κληρικῶν ἀθετοῦν τοὺς ἀνωτέρῳ κανόνας, πρῶτον θὰ ἐπιβάλλεται εἰς τούτους ἀποχή ἀπό τὴν χρῆσιν τῶν διαδικτυακῶν μέσων. Ὅσοι ἐπιμένουν θὰ ὑπόκεινται εἰς κανονικά ἐπιτίμια.


        Ἡ περαιτέρω λεπτομερεστέρα διασάφησις τῶν προηγουμένων ἐναπόκειται εἰς τοὺς ἐπιχωρίους ἀρχιερεῖς.

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365