Διάφορα

Ἡ προσφώνησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀντιπροέδρου

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. Καλλίνικε,

Ἀνεκλάλητος εἶναι ἡ χαρά ἡμῶν ἐπί τῇ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀναδείξει ὑμῶν εἰς τὸν θρόνον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἐπωμίζεσθε μέγα βάρος εὐθύνης. Εἴμεθα βέβαιοι ὅμως ὅτι τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος θὰ φέρητε εἰς αἴσιον πέρας τὴν ἱερὰν σας ἀποστολήν. Καὶ τοῦτο, διότι ἀνεδείχθητε εἰς τὸν θρόνον τοῦτον οὐχί χάρις ἀνθρωπίνων διεργασιῶν καὶ προσυνεννοήσεων, ἀλλά -διὰ τῆς  συνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος- μέσῳ διαφανοῦς καῖ ἀδιαβλήτου διαδικασίας.

Παραλαμβάνετε τὸ πηδάλιον τῆς τοπικῆς ἐν Ἑλλάδι Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διαδεχόμενος ἱκανόν οἰακοστρόφον, τὸν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κυρόν Χρυσόστομον τόν Β’. ἐκεῖνος ἔφερεν εἰς πέρας τὴν ἀποστολήν τῆς ἀποκαθάρσεως τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος ἀπὸ τὰ ξένα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα εἶχον εἰς αὐτόν παρεισφρύσει, καὶ ἐπανέφερεν τὴν τοπικήν ἡμῶν Ἐκκλησίαν εἰς τὸ κλέος καί τήν περιοπήν, τὴν ὁποίαν εἶχεν ἐπὶ τοῦ μακαριστοῦ ἀοιδίμου προκατόχου αὐτοῦ, Ἀρχιεπισκόπου τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου. Σεῖς ἀναλαμβάνετε τὸ καθῆκον, νὰ ἐξυψώσητε  τὸ κῦρος Αὐτῆς ἔτι περισσότερον, διὰ νὰ ἐπιτελεῖ εὐχερεστέρως τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, διαφυλάσσουσα τήν ἱεράν παρακαταθήκην τῆς πατρώας εὐσεβείας.

Εἰς τὸ ἔργον σας τοῦτο, θὰ ἔχητε συνεργούς ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν δυνατοτήτων ἑκάστου.
Μακαριώτατε Δέσποτα,

Ἔντεινε καί κατευοδοῦ καί ἀρχιεράτευε θεαρέστως καὶ ἁγιοπρεπῶς ἀγωνιζόμενος διὰ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

«Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ»[1].

Εἰς πολλά ἔτη.

{backbutton}

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365