Διάφορα

Ἡ προσφώνησις τοῦ Θεοφιλεστάτου Γραμματέως

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικε,

Ὅπως ἀναφέρει ὁ λδ’ κανὼν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων:

«Τοὺς ἐπισκόπους ἑκάστου ἔθνους εἰδέναι χρή τὸν ἐν αὐτοῖς πρῶτον καὶ ἡγεῖσθαι αὐτὸν ὡς κεφαλήν, καὶ μηδέν τι πράττειν ἄνευ τῆς ἐκείνου γνώμης˙ ἐκείνα δὲ μόνα πράττειν ἕκαστον, ὅσα τῇ αὐτοῦ παροικίᾳ ἐπιβάλλει καὶ ταῖς ὑπ' αὐτὴν χώραις. Ἀλλὰ μηδὲ ἐκεῖνος ἄνευ τῆς πάντων γνώμης ποιείτω τι. Οὕτω γὰρ ὁμόνοια ἔσται καὶ δοξασθήσεται ὁ Θεὸς διὰ Κυρίου ἐν ἁγίῳ Πνεύματι˙ ὁ Πατήρ, καὶ ὁ Υἱός καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα».

Ἐκ τῶν προηγουμένων φαίνεται πόσο μεγάλη εἶναι ἡ θέσις τοῦ Πρώτου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, διὰ τὴν ὁμαλήν λειτουργίαν τοῦ συνοδικοῦ συστήματος μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Πρῶτος ὀφείλει νὰ εἶναι ὁ θεματοφύλαξ τοῦ συνοδικοῦ πολιτεύματος, δίχως νὰ αὐθαιρετῇ -κατὰ τὸ παπικόν σύστημα- δίχως ὅμως νὰ αὐθαιρετοῦν καὶ οἱ λοιποί Ἐπίσκοποι καὶ νὰ ὁδηγεῖται κατ’ αυτόν τόν τρόπον ἡ τοπική Ἐκκλησία εἰς κατάστασιν ἀναρχίας.

Ἡ μή ὀρθὴ λειτουργία τοῦ συνοδικοῦ συστήματος ὁδηγεῖ -ὅπως ἀναφέρει ὁ ἀποστολικός κανών- εἰς ἀναταραχήν καί διχοστασίας. Εἰς τοιαύτην κατάστασιν σφοδρῆς πνευματικῆς θαλασσοταραχῆς παρέλαβε τὸ πηδάλιον τῆς τοπικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας ὁ ἀοίδιμος προκάτοχος ὑμῶν Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Καὶ ἐὰν θὰ ἔπρεπε νὰ περιγραφῇ ἡ προσφορά του διὰ μιᾶς φράσεως, εἶναι ἀκριβῶς ὅτι ἀποκατέστησε τὴν ὀμαλὴν λειτουργίαν τοῦ συνοδικοῦ συστήματος εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, καὶ δι’ ἐπιδεξίων χειρισμῶν ἐξέβαλε τὸ σκάφος Αὐτῆς ἐκ μέσου τοῦ κυκλῶνος.

Ἤδη, νῦν, Μακαριώτατε, παραλαμβάνετε τὸ πηδάλιον τῆς νοητῆς νηὸς ἐν μέσῷ γαλήνης καὶ ἠρεμίας, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου. Ἡ ψῆφος τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν, κατέστησεν ὑμᾶς πρῶτον τῇ τάξει, ἤτοι Ἀρχιεπίσκοπον, προκειμένου νὰ δοαφυλάξητε ταύτην τῆν ἁρμονίαν εἰς τὸ συνοδικὸν πολίτευμα, ὥστε νὰ δύναται ἡ τοπικὴ ἡμῶν Ἐκκλησία νὰ ἐπιτελῇ τὸ σωτηριῶδες ἔργον Αὐτῆς.

Ἤδη κύκλῳ ἡμῶν εὑρίσκεται τὸ σύνολον τῶν πάλαι ποτέ ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῶν χωρῶν τῆς περιοχῆς ἡμῶν ὡς πνευματικὰ ναυάγια περὶ τὴν πίστιν, καταποθέντα ὑπὸ τῶν ὑδάτων τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τὸ ἔργον τῆς διασώσεως τῶν ναυαγῶν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. εἶναι βαρὺ καὶ ἐπίπονον. Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐξηπλώθη ἀπὸ τὰς ἡγεσίας εἰς τὰ ποίμνια τῶν λεγομένων ἐπισήμων Ἐκκλησιῶν εἰς μεγάλον βαθμὸν, ὥστε πλέον εἰς τὴν πλειονότητά των ἐπικροτοῦν τὰ οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα τῶν ἡγετῶν των. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ἀποτελεῖ τὸ καταφύγιον τῶν ὀλίγων οἱ ὁποῖοι διαθέτουν ὀρθόδοξον συνείδησιν καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν σωτηρίαν των. Καὶ ἀποτελεῖ ἀσφαλὲς καταφύγιον, διότι ἐκτὸς τῆς γνησιότητος τῆς πίστεως, διαθέτει καὶ τὴν κανονικότητα, πρᾶγμα ἐξίσου σημαντικόν.

Διὰ ταῦτα τὰ δύο χαρακτηριστικά (τὴν ἀνόθευτον πίστιν καὶ τὴν σφραγίδα τῆς κανονικότητος), ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος κατέστη πόλος ἕλξεως καὶ σημεῖον ἑνώσεως ὅλων τῶν ὑγιῶν δυνάμεων κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Μακαριώτατε,

Ἀναβιβάζεσθε σήμερον εἰς τὸν ἀποστολοΐδρυτον θρόνον τῶν Ἀθηνῶν τὸν ὁποῖον ἐκλέισαν Ἅγιοι Ἱεράρχαι, μὲ πρῶτον τὸν σήμερον ἑορταζόμενον Ἅγιον Ἱερόθεον καὶ δεύτερον τὸν Ἅγιον Διονύσιον τὸν ἀρεοπαγίτην καὶ ἀκολούθως τοὺς Ἁγίους Νάρκισσον, Πόπλιον, Κοδράτον, Λεωνίδην, Κλημάτιον καὶ Μιχαήλ Χωνιάτην. Ἅπαντες καθώς καὶ οἱ ὁμολογηταί ἅμεσοι προκάτοχοι ὑμῶν Προκαθήμενοι τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος θὰ δέονται ὑπέρ ὑμῶν καὶ θὰ σᾶς στηρίζουν εἰς τὸ ἔργον σας.

Εἰς τοῦτο θὰ εὕρητε συμπαραστάτας καὶ ἡμᾶς τοὺς συνιεράρχας ὑμῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνεπιστεύθησαν ὑμᾶς διὰ τὴν θέσιν τοῦ Πρωθιεράρχου, καθώς καὶ σύμπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Μακαριώτατε Δέσποτα,

Σεῖς τιμάς δὲν ἐζητήσατε. Ἡμεῖς ὅμως τὴν θεΐκὴν ἐντολὴν τῆς τιμῆς πρὸς τοὺς πνευματικούς πατέρας ἀποπληροῦντες, εἰς ἔνδειξιν τῆς τιμῆς, καὶ τῆς αγάπης, ἀλλὰ καὶ τῆς συμπαρατάξεως ἡμῶν, τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὸ ἔργον σας, σᾶς προσφέρομεν τοῦτο  τὸ ἐγκόλπιον σχήματος δικεφάλου ἀετοῦ. Ὁσάκις ἄν φέρητε τοῦτο, θὰ ἐνθυμεῖσθε ὅτι οἱ συνιεράρχαι ὑμῶν, ἵστανται παρὰ τὸ πλευρόν σας συναγωνιζόμενοι εἰς τὸν κοινόν ἀγῶνα τῆς πίστεως.

Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα.

{backbutton}

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365