Ἑορτολογικά

ὑπό π. Νικηφόρου Νάσσου

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Κατά τήν ἐξόχως κατανυκτική Ἑσπέρα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Πέμπτης,  στούς Ὀρθοδόξους Ναούς μας, μέ αἰσθήματα βαθυτάτης κατανύξεως καί μεθέξεως ψυχικῆς, ψάλλουμε: «ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΕ»

Ἱερομ. Καλλινίκου Ἠλιοπούλου

 

ἀρχαιότερη καί λαμπρότερη ἀφιερωμένη στόν Τίμιο Σταυρό ἑορτή εἶναι αὐτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεώς Του, ἡ ὁποία ἀνήκει στόν κύκλο τῶν Δεσποτικῶν Ἑορτῶν ὡς πρός τό περιεχόμενο (Δεσποτικές ὀνομάζονται οἱ πρός τιμήν τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ ἑορτές) καί στόν κύκλο τῶν Ἀκινήτων ὡς πρός τόν χρόνο  (Ἀκίνητες ὀνομάζονται οἱ ἑορτές οἱ ὁποῖες ἑορτάζονται σέ σταθερή ἀκίνητη ἡμερομηνία κατά τήν διάρκεια τοῦ ἡμερολογιακοῦ λειτουργικοῦ ἔτους).

 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΑ

 

ὑπό π. Νικηφόρου Νάσσου  

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Μέ ἀφορμή τήν μεγάλη Θεομητορική Ἑορτή τῆς Πανσέπτου Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κατατίθενται στό κείμενο αὐτό κάποιες θέσεις σχετικά μέ τήν ἐκλογή τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας, τήν ἐλεύθερη ἀνταπόκρισή της στό θεῖο θέλημα καί τή συνεργία της στό ὕψιστο γεγονός τῆς  σωτηρίας τοῦ κόσμου, διά τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

 

Η ΦΩΤΟΦΟΡΟΣ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

 

 

ὑπό π. Νικηφόρου Νάσσου

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ


«Δεῦτέ μοι πείθεσθε λαοί, ἀναβάντες εἰς τὸ ὄρος τὸ Ἅγιον, τὸ ἐπουράνιον, ἀΰλως στῶμεν ἐν πόλει ζῶντος Θεοῦ, καὶ ἐποπτεύσωμεν νοῒ Θεότητα ἄϋλον, Πατρὸς καὶ Πνεύματος, ἐν Υἱῷ μονογενεῖ ἀπαστράπτουσαν»1 .

 

 1. Ο ΟΥΡΑΝΟΒΑΜΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΤΙΣΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ
 2. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γιά τούς Ἁγίους Ἐνδόξους Νεομάρτυρες.
 3. Κυριακή του Παραλύτου
 4. Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς)
 5. Ἡ Ἑορτή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν.
 6. Εἰς τὴν πρώτην Κυριακὴν τῶν νηστειῶν καὶ εἰς τὴν τῶν Ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων ἀναστήλωσιν
 7. Κυριακή προ των Φώτων
 8. Ὁμιλία στὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ
 9. Ὁμιλία στὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος
 10. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΟΝ ΕΝΣΑΡΚΟ ΛΟΓΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 11. Ὁ Πανάγιος Σταυρὸς προέρχεται…
 12. Ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἐν τῷ Ναῷ
 13. Πῶς ἑωρτάζετο ἡ Πρωτοχρονιὰ
 14. Εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
 15. Στὴν Ἁγίαν Πεντηκοστὴν
 16. Εἰς τὴν Περιτομὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν
 17. Η ΜEΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
 18. Κυριακὴ Δ’ τῶν Νηστειῶν
 19. Χριστούγεννα
 20. Τὸ μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365