Ψυχωφελῆ

Ἀπόσπασμα Λόγου εἰς τὴν Γ’ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν

"Περὶ Ψυχῆς"

[...] γαπητέ, εἶσαι πολύτιμος, διότι ἔχεις μέσα σου πολύτιμον καὶ ἀθάνατον ψυχήν. Ἐπλάσθης βασιλεὺς τῆς κτίσεως. Πρόσεξε μὴ γίνεσαι σκλάβος τῶν παθῶν. Θέσον τῆς ζωῆς σου κύριον σκοπὸν τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς σου καὶ ὅλα τὰ ἄλλα μεταχειρίσθητι ὡς μέσα διὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃς τὸν σκοπὸν αὐτόν.

stauros.jpgΜὴ λησμονῇς, ὅτι ὅλος ὁ κόσμος ὁ ὑλικὸς δὲν ἀξίζει ὅσῳ ἀξίζει ἡ ψυχή σου. Τὶ λοιπὸν θὰ ὠφεληθῇς ἄν ὅλον τὸν κόσμον κερδίσῃς καὶ ζημιωθῇς τὴν ψυχήν σου; Ἤ μὲ ποῖον πρᾶγμα θὰ ἐξαγοράσῃς τὴν σωτηρίαν της τότε, ἀφοῦ ὅλος ὁ κόσμος ὁ ὑλικὸς δὲν ἀξίζει ὅσῳ ἀξίζει ἡ ψυχή σου; Τώρα σοῦ προσφέρεται ἡ σωτηρία δωρεάν. Σοῦ τὴν προσφέρει Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος ἐσταυρώθη διὰ σέ.
Βλέψον σήμερον εἰς τὸν Τίμιον Σταυρόν, εἶναι ἀκόμη αἱματωμένος ἀπὸ τὸ Αἷμα τὸ Πανάγιον. Μὲ δακρυσμένους ὀφθαλμοὺς καὶ μὲ συγκίνησιν βαθεῖαν, ἐλθὲ καὶ σὺ μαζὺ μὲ τόσους ἄλλους Χριστιανούς, πλησίασε τὰ χείλη σου μὲ εὐλάβειαν εἰς τὸν Τίμιον Σταυρόν, τὸν ὁποῖον σήμερον ἡ Ἐκκλησία προβάλλει εἰς τοὺς πιστούς, καὶ ἀπόθεσον πρὸ τοῦ Σταυροῦ ὅλας τὰς ἁμαρτίας σου, αἱ ὁποῖαι σὲ ἐπιβαρύνουσι καὶ σοῦ ἔχουν ἀφαιρέσει τὴν ἐλευθερίαν τοῦ πνεύματός σου. Ἐκεῖ ἐνθυμήσου, ὅτι διὰ τὴν πολύτιμον ψυχήν, ὁ Σταυρὸς εἶναι ἰσάξιον ἀντάλλαγμα, διὰ τοῦ ὁποίου ἐξαγοράζεται αὕτη. Ὁ Σταυρός, ὁ ὁποῖος συμβολίζει τὴν μεγάλην ἐντολὴν τῆς αὐταπαρνήσεως, διὰ τῆς ὁποίας καταθραύονται ὅλοι οἱ βράχοι τῶν ἐμποδίων, τὰ ὁποῖα παρεμβάλλονται πρὸ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς. Ὁ Σταυρὸς ὁμιλεῖ πάντοτε καὶ σοῦ λέγει: «Τὶ γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν κερδίσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχήν αὐτοῦ; Ἤ τὶ δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;».

stavroproskiniseosΚουρασμένε ἄνθρωπε, εἶσαι ἄξιος λύπης, διότι σὲ ἔχουν κυκλώσει σήμερον τόσα κακά, τὰ ὁποῖα σοῦ παρέχουν πόνους καὶ θλίψεις! Ἀφορμὴ δὲ τῆς καταστάσεώς σου ταύτης εἶναι τὸ ὅτι ὑπετίμησες τὴν ἀξίαν τῆς ψυχῆς καὶ ἔθεσες αὐτὴν εἰς κατωτέραν θέσιν ἀπὸ τὸ σῶμα σου.


Πιστεύεις εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, πρέπει νὰ πιστεύῃς καὶ εἰς τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς. Πρέπει νὰ ἀγαπᾷς τὴν ψυχὴν περισσότερον τοῦ σώματος. Πρέπει νὰ ἀποφεύγῃς νὰ πράττῃς πᾶν ὅ,τι εὐχαριστεῖ τὸ σῶμα σου καὶ ζημιώνει τὴν ψυχήν σου. Τί θὰ ὠφεληθῇς ἐὰν ἱκανοποιήσῃς τὸ σῶμα σου καὶ τὴν πολύτιμον ψυχήν σου ζημιώσῃς; Ἤ μὲ ποῖον ἀντάλλαγμα θὰ ἐξαγοράσῃς τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς σου, ἀφοῦ ὅλος ὁ κόσμος ὁ ὑλικὸς δὲν ἀξίζει ὅσῳ αὐτή;

Πιστεύεις εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τὸν παραδέχεσαι Σωτῆρα σου, γονάτισε σήμερον ἐμπρὸς εἰς τὸν Τίμιον Σταυρόν Του, ὁ ὁποῖος τὴν ἀξίαν τῆς ψυχῆς κηρύττει μεγαλοφώνως καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν ἐν αὐτῷ Ἐσταυρωμένον Σωτῆρα σου, νὰ σώσῃ τὴν ψυχήν σου. Τὴν χάριν αὐτὴν προθύμως θὰ σοῦ προσφέρῃ καὶ σὺ τότε μὲ εὐγνωμοσύνην νὰ βλέπῃς πάντοτε εἰς Αὐτὸν καὶ νὰ ἐνθυμῆσαι τοὺς θείους Του λόγους: «Τὶ γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν κερδίσῃ τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; Ἤ τὶ δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;». Ἐνθυμούμενος δὲ τούτους τοὺς λόγους, ποτὲ δὲν θὰ περιφρονήσῃς τὴν ἀξίαν τῆς ψυχῆς σου καὶ οὕτω θὰ ἔχῃς ἰδικόν σου πάντοτε τὸν Ἀγαπῶντα σε Ἰησοῦν, Οὗ ἡ χάρις καὶ τὸ ἔλεος εἴη μετὰ σοῦ, μήν.

Πολυκάρπου Λιώση Ἐπισκόπου Διαυλείας Γ.Ο.Χ., Λόγοι ἐπὶ τῶν Κυριακῶν Εὐαγγελίων τοῦ Τριωδίου, Πειραιεὺς 1948, σελ. 44-45.

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365