Ἰστορικά

Ὁ πρώην Αὐστραλίας Σπυρίδων

spyrid          Ὁ ἐκδημήσας Μητροπολίτης τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρώην Αὐστραλίας καί πάσης ᾿Ωκεανίας κυρός Σπυρίδων (κατά κόσμον Παντελεήμων Ἑρμογένους τοῦ Ἑρμογένους καί τῆς Κυριακῆς) ἐγεννήθη εἰς τό χωρίον Ἀριδίππου τῆς ἐπαρχίας Λάρνακος  τῆς  μεγαλονήσου Κύπρου τό 1927. ᾿Εξεκίνησε τά βήματά του ὡς ρασοφόρος Μοναχός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Σταυροβουνίου Κύπρου, ἐκ τῆς ὁποίας ἀνεχώρησεν (ὁμοῦ μετ' ἄλλων ἐννέα Μοναχῶν ἀκολουθούντων τό πάτριον ἑορτολόγιον) διά τήν ῾Ιεράν Μονήν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς Κουβαρᾶν Ἀττικῆς, ὅπου καί ἐκάρη Μεγαλόσχημος. Ἐχρημάτισε βοηθός τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῶν «Ματθαιϊκῶν» Εὐγενίου Τόμπρου, καί ὅταν μίαν ἡμέραν ἤκουσε τοῦτον νά ἐπικοινωνῇ τηλεφωνικῶς μετά τῆς νεοημερολογιτικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τόν ἤλεγξεν.

 

 

 

          Ὅθεν, ὁμοῦ μετά πολλῶν ἄλλων Μοναχῶν τῆς ἰδίας Μονῆς, ἐγκατέλειψαν τήν παράταξιν τῶν «Ματθαιϊκῶν» καί ἡνώθησαν μετά τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ὑπό τήν Ποιμαντορίαν τοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου. Τῇ ἐντολῇ τοῦ τελευταίου, ἐχειροτονήθη διάκονος, ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Κυκλάδων Γερμανοῦ, τήν 20ήν Μαρτίου τοῦ 1950.

 

          Μετά τόν θάνατον τοῦ πρ. Φλωρίνης κυροῦ Χρυσοστόμου ἔζησε τήν ἀγωνίαν τῆς ὀρφανείας τῆς ᾿Εκκλησίας μας καί τάς προσπαθείας διά τήν ἐκλογήν ἐπισκόπου. Ἔμεινε δέ παροιμιώδης ἡ ἔκφρασίς του ὅταν ὑπεδέχθη ὁμοῦ μετ' ἄλλων κληρικῶν εἰς τά γραφεῖα τῆς Κάνιγγος τόν ἄρτι ἀφιχθέντα ἐξ Ἀμερικῆς Μακαριστόν Πρωθιεράρχην Ἀκάκιον λέγων· «Σύ εἶ ὁ ἀναμενόμενος ἤ ἕτερον προσδοκῶμεν;» Τοιουτοτρόπως ἐξέφρασε τήν ἀγωνίαν ὅλων διά τό ἄν ἐπέτυχεν ὁ ἀοίδιμος τοῦ ποθουμένου ἤτοι τῆς ἐπισκοπικῆς χειροτονίας.

 

            Τόν Μάϊον τοῦ 1962 ἐχειροτονήθη ἱερεύς ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀκακίου. Πρός τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿60 ἀνεχώρησεν δι' Ἀμερικήν, ὅπου ἐχειροτονήθη ᾿Επίσκοπος ὑπό Οὐκρανῶν ᾿Επισκόπων καί ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς Αὐστραλίαν. ᾿Εκεῖ ἐδέχθη νά ἡγηθῇ τῆς λεγομένης Αὐτοκεφάλου ᾿Εκκλησίας (τουτέστιν τῶν ἀνεξαρτήτων ἑλληνικῶν κοινοτήτων τῆς Αὐστραλίας τῶν μή δεχομένων τήν ἐξουσίαν τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς) μέ σκοπόν νά προσελκύσῃ αὐτήν εἰς τάς πατρώας παραδόσεις. Τούτου μή δυναμένου νά πραγματοποιηθῇ, παρῃτήθη τῆς ἡγεσίας καί ἔκτοτε παρέμενε ἰδιωτεύων εἰς ᾿Αδελαΐδα καί λειτουργῶν εἰς παρεκκλήσιον κατά τό παλαιόν ἑορτολόγιον.

 

              Τό θέρος του 2006 ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμίαν νά ἐπανέλθη εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. καί ὑπέβαλεν αἴτησιν εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, ἡ ὁποία διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 8.θ´.ΒϚ´  τῆς 5/18-9-2006 ἀποφάσεώς της, ἵδρυσε εἰς τήν θέσιν τῆς ἕως τότε ᾿Εξαρχίας Αὐστραλίας ὁμώνυμον Μητρόπολιν καί έξελέξατο τὸν διά χειροθεσίας ἀποδεχθέντα Μακαριστὸν Σπυρίδωνα ῾Ερμογένους ὡς πρῶτον Μητροπολίτην τῶν Γ.Ο.Χ. Αὐστραλίας καί πάσης ᾿Ωκεανίας.  Ἡ ἐνθρόνισίς του ἔλαβε χώραν τήν Κυριακήν 16/29 ᾿Οκτωβρίου, εἰς τόν ῾Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν ῾Αγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Μελβούρνης.

 

            Πλήν ὅμως, λόγοι ὑγείας καὶ προκεχωρημένης ἠλικίας ὤθησαν τὸν ἀοίδιμον Μητροπολίτην εἰς παραίτησιν ἀπό τοῦ θρόνου τὸν Αὔγουστον τοῦ 2007 καὶ ἀπεσύρθη εἰς τὰ ίδια ὡς σχολάζων Μητροπολίτης. Ἐτελεύτησεν είς τὴν πόλιν τῆς Ἀδελαΐδος τὸ Σάββατον 13/26 Μαΐου 2012 εἰς ἡλικίαν 85 ἐτῶν.

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365