Ἰστορικά

Ἱστορικὲς Μαρτυρίες: Ἐπιστολὴ ἀπὸ τὴν Ἐξορία τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (+1955)

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ἐπιστολὴ ἀπὸ τὴν Ἐξορία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὑψηλοῦ Λέσβου τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (+1955), κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μεγάλου διωγμοῦ ἐπὶ Σπυρίδωνος Βλάχου (1951-1952), πρὸς τὸν τότε Ἀρχιμ. π. Μερκούριο Καλοσκάμη, ἐκ τῶν ἀγωνιστῶν Κληρικῶν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Κνωσσοῦ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1979 καὶ ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1980.

prFlorinis

Ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος μὲ τὸν Ἀρχιμ. π. Μερκούριο Καλοσκάμη σὲ Θ. Λειτουργία.


σεπτὸς Προκαθήμενος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, καίτοι διωκόμενος ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς Καινοτόμους Νεοημερολῖτες γιὰ τὴν προσήλωσί του στὶς Πάτριες Παραδόσεις καὶ μάλιστα εὑρισκόμενος στὰς δυσμὰς τοῦ μακροῦ βίου του, δὲν ἔπαυε νὰ ἐνισχύη καὶ ἐνθαρρύνη παντοιοτρόπως τὰ πνευματικὰ τέκνα του, μὲ ἀκατάβλητο σθένος καὶ ἐλπίδα ζῶσα, ἐμφορούμενος ἀπὸ θεία δύναμι καὶ ζέσι ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ!

γαπητέ μοι Μερκούριε·
Τὴν ὑπὸ ἡμερομηνίαν 4-6-51 Υἱϊκὴν ἐπιστολήν σου ἔλαβον χθὲς καὶ μετὰ μεγάλης χαρᾶς καὶ εὐχαριστήσεως ἀνέγνων τὸ περιεχόμενον αὐτῆς. Εἰς ἀπάντησιν ἐκφράζω εἰς σὲ καὶ ἅπαν τὸ Ὀρθόδοξον Χριστεπώνυμον ποίμνιόν σου τὰ θερμὰ συγχαρητήρια διὰ τὴν σταθερὰν πίστιν καὶ ἐμμονὴν Σοῦ καὶ τῶν Χριστιανῶν καὶ τῆς Ἐνορίας σου, εἰς τὰς Ἱερὰς Παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ σεπτὰ θέσμια τῆς Ὀρθοδοξίας. Δέον νὰ λογίζησθε διὰ τὴν τοιαύτην σας πίστιν καὶ ἀφοσίωσίν σας εἰς τοὺς σεπτοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας θεσμοὺς εὐτυχεῖς καὶ νὰ δοξάζητε τὸν Θεόν, διότι ἐπεφύλαξε δι’ ὑμᾶς τὴν τιμὴν ταύτην νὰ ἀγνωνίζησθε ἐντίμως καὶ εὐθαρσῶς ἐπὶ τῶν τιμητικῶν προμάχων τῆς Ἐκκλησίας, σθεναρῶς ἀμυνόμενοι τῶν τιμαλφῶν κειμηλίων τῆς Ἱερᾶς Παρακαταθήκης τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἥν παρελάβομεν παρὰ τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων τῶν Ἑπτὰ (7) Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ἥν ὀφείλομεν νὰ διαφυλάξωμεν ἀλώβητον μέχρι τελευταίας ἡμῶν πνοῆς.


Ἀγὼν ἡμῶν, ὅν ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν δόξαν τοῦ Κυρίου, εἶναι τόσον Ἱερὸς καὶ Ἅγιος, ὥστε ἀξίζει δι’ αὐτὸν νὰ ὑποστῶμεν πικρίας καὶ θλίψεις καὶ ἐὰν δεήσῃ νὰ θυσιάσωμεν καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν ζωὴν ἡμῶν. Τί σημασίαν ἔχει ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ αἱ κοσμικαὶ ἀπολαύσεις αὐτῆς ἀπέναντι τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἀρρήτου εὐδαιμονίας, ἥν ἐπιφυλάσσει ὁ Κύριος ἡμῶν εἰς τοὺς πιστοὺς καὶ ἐνόρκως ἀγωνιζομένους διὰ τὴν δόξαν Αὐτοῦ, μὴ φειδόμενοι καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς των;


Ἐλπὶς λοιπὸν ὅτι πλέκεται λαμπρὸς ὑπὸ τῶν Ἀγγελικῶν χειρῶν ὁ στέφανος, ὅν ἐπιφυλάττει ὁ Κύριος ἡμῶν διὰ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ ἀθλοῦντας ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Ὀνόματος Αὐτοῦ, ἄς ἐνθαρρύνῃ καὶ ἐνισχύσῃ ὑμᾶς εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν τῆς Ὀρθοδοξίας, δι’ ὅν τὰ ἔπαθλα θὰ ὦσιν οὐχὶ ἐπίκαιρα [ἐπίκηρα], ἀλλὰ ἄφθαρτα καὶ οὐράνια. Ὅθεν ἀνδρίζεσθε καὶ κραταιοῦσθε ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ, Οὗ τὸ ἄπειρον ἔλεος καὶ ἡ χάρις, σὺν τῇ πατρικῇ ἡμῶν εὐχῇ καὶ εὐλογίᾳ, εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

 

Ἱερὰ Μονὴ Ὑψηλοῦ 14/27-6-1951
+ ὁ Π. Φλωρίνης Χρυσόστομος


Ἡ παροῦσα ἐπιστολὴ δημοσιεύθηκε στὸ βιβλίο-ἀφιέρωμα τῆς Παρθενίας Μοναχῆς, Ταπεινὸς Ἐπίσκοπος Μερκούριος-Στὴν Ὑπηρεσία τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἀγάπης, ἐπιμέλεια: Δ.Μ. Μπατιστάτου, Πειραιεὺς 1989, σελ. 119-120.
Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365