Βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

makariotatos

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος (κατὰ κόσµον Κωνσταντῖνος Σαραντόπουλος τοῦ Εὐστρατίου καὶ τῆς Ἑλένης) ἐγεννήθη τὴν 24-6/7-7-1946 εἰς Πειραιᾶν. Ἐσπούδασε τήν Ἰατρικὴν Ἐπιστήμην (εἰς τὸ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήµιον Θεσσαλονίκης).

 

 Ἀπὸ νεαρὰν ἡλικίαν θέτει ἑαυτὸν ὑπὸ τὴν πνευµατικὴν καθοδήγησιν τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιµανδρίτου τότε, Καλλιοπίου Γιαννακουλοπούλου (µετέπειτα Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Πενταπόλεως). Τὸ 1971 ἀκολουθεῖ τὸν Μοναχισµὸν ὑπὸ τὸν µακαριστὸν Γέροντα Μητροπολίτην Κορινθίας Κάλλιστον, ὑπὸ τοῦ ὁποίου κατὰ τὸ ἔτος 1972 ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος καὶ Πρεσβύτερος.

 

 Τὸ 1979 ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου. Κατὰ τὴν περίοδον 1998-2001 διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Γενικοῦ Ταµείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ ἐπὶ τῆς προεδρίας του ἐγένετο κατορθωτὴ ἡ ἐξυγίανσις τοῦ οἰκονοµικοῦ φορέως τῆς Ἐκκλησίας ἡµῶν, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν προηγουµένην περίοδον εἶχεν ὑποστῆ πολλὰς δυσχερείας. Τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2010, ὅπως καὶ τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2013, ἐπανεξελέγη εἰς τὴν θέσιν τοῦ Προέδρου τοῦ Γενικοῦ Ταµείου.

 

 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος διετέλεσεν, ὡς Μητροπολίτης, Ἀρχιγραµµατεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ µέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ∆ογµατικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητηµάτων.


Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ἐξελέγη εἰς διαδοχὴν τοῦ µεταστάντος Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόµου (Κιούση) τὴν 22.9/5.10.2010 καὶ ἐνεθρονίσθη τὴν 4/17.10.2010 εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου εἰς Νέαν Φιλαδέλφειαν, παρουσίᾳ κλήρου καί λαοῦ. Εἶναι Ἔξαρχος Εὐρώπης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. καθώς καί Τοποτηρητὴς τῶν Μητροπόλεων Ἀχαΐας καί πάσης Πελοπονήσου καὶ ∆υτικῆς Ἑλλάδος.

 

 Μετά τήν ἐνθρόνισίν του ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη ὅλας τάς Ἱεράς Μητροπόλεις καί τά Ἱστορικά Παραρτήματα τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος ἀνά τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν, ὡς καί χώρας τοῦ ἐξωτερικοῦ.

 

 Ἐπί τῆς Ποιμαντορίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου ὡς Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπετεύχθη ἡ προσχώρηση καί ἡ ἔνταξις νέων Ἀρχιερέων εἰς τήν Ἐκκλησίαν ΓΟΧ Ἑλλάδος, ὡς τό 2011 καί ἑξῆς μέ τήν προσχώρησιν τῶν Μητροπολιτῶν Μωϋσέως, Σεργίου καί Δημητρίου εἰς Η.Π.Α., τό 2014 μέ τήν ἐπανένταξιν τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων καί Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου, καί τήν ἐνσωμάτωσιν τῆς πρώην Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων. Σημαντικόν γεγονός ἦτο ἡ ἐπίτευξις τῆς Εὐχαριστιακῆς Κοινωνίας μέ τὰς Ἀδελφὰς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Ρωσικῆς Διασπορᾶς, Ρουμανίας καί Βουλγαρίας, καθώς καί ἡ ἵδρυσις νέων Ἱεραποστολικῶν Κοινοτήτων εἰς τό ἐξωτερικόν, ὅπως εἰς τήν Οὐγκάνταν, Ἰνδονησίαν, Νιγηρίαν κλπ.

 

 Ἐπί τῆς Ἀρχιεπισκοπίας τοῦ Μακαριωτάτου ἔγιναν ἐκλογαὶ καὶ ἐνθρονίσεις νέων ἀξίων Ἱεραρχῶν, ὅπως τῶν Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης, Δημητριάδος, Φιλίππων καί Μαρωνείας, Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος, καθώς καί ἡ ἐκλογή καί χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου διὰ τὰς Η.Π.Α.

 

 Ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Μακαριωτάτου ἔγιναν τελεταί Ἁγιοκατατάξεως νεοφανῶν Ἁγίων, ὅπως τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ, τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου (Καβουρίδου) τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ, τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς ἐν Μάνδρᾳ, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰωσήφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης, τοῦ Ὁσίου Ἱωάννου τοῦ νέου Ἐλεήμονος τῆς Ἀμφιάλης, καθώς καί τῶν Ἁγίων Σέρβων Νεομαρτύρων τοῦ Κ΄ αἰ..

 

 Μέ τήν πρωτοβουλίαν τοῦ Μακαριωτάτου τό ἔτος 2011 ξεκίνησαν αἱ ἐργασίαι ἀνακαινίσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας εἰς τά Πετράλωνα Ἀθηνῶν, καθώς καί ἡ δημιουργία τῶν νέων Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

 

 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος προήδρευσε τῆς Διορθοδόξου Συσκέψεως κατά Μάϊον τοῦ 2016 εἰς Ἀχαρνὰς Ἀττικῆς, μέ τήν συμμετοχήν τῶν Ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρουμανίας καί Ρωσικῆς Διασπορᾶς, καθώς καί εἰς δύο Πανελλήνια Ἱερατικά Συνέδρια τά ἔτη 2013 καί 2019. Ἐπίσης, προεξῆρχε τῆς Συνοδικῆς Τελετῆς Καθαγιασμοῦ Ἁγίου Μύρου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας κατά τήν Μεγάλην Πέμπτην τοῦ 2019.

 

 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἐπάνδρωσε τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν μέ χειροτονίας νέων Κληρικῶν, καθώς καί μέ καθορισμόν λαϊκῶν συνεργατῶν εἰς τό διοικητικόν, φιλανθρωπικόν καί ἱεραποστολικόν ἔργον της. Ὁ Μακαριώτατος ἐνίσχυσε τόν θεσμόν τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας μας μέ φέρελπεις νέους, καθώς καί τόν θεσμόν τῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας μέ τακτικάς ἐθελοντικάς αἱμοδοσίας.

 

 Ἐπί τῆς Ποιμαντορίας του ἔγινεν ἡ ἀνέγερσις, τά θυρανοίξια καί τά ἐγκαίνια νέων Ναῶν καί Παρεκκλησίων εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν καθώς καί εἰς τάς Ἱ. Μητροπόλεις Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου καί Δυτικῆς Ἑλλάδος, ὅπου ὁ Μακαριώτατος εἶναι Τοποτηρητής, ὡς καὶ εἰς ἄλλας περιοχάς ἔνθα προσεκλήθη.

 

 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος βραβεύθηκε διά τό ποιμαντικόν, φιλανθρωπικόν καί κοινωνικόν ἔργον του τό 2016 ἀπό τήν Ἀκαδημίαν Ἑλληνικῶν Βραβείων Τέχνης.

 

 Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ εἶναι εἰς τὰς 29 Ἰουλίου (11 Αὐγούστου ν.ἡ.) – Ἁγίου Μάρτυρος Καλλινίκου.

Ἡ φήµη τοῦ Μακαριωτάτου εἶναι:


 α. «Καλλινίκου τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν) καὶ


 β. «Καλλινίκου τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν).

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365