Ψυχωφελῆ

Ἀπὸ τὶς Διδαχὲς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Περὶ Ἀγάπης

Πρὶν ἤ ὁ Θεὸς ἐμφυσήσῃ τῷ Ἀδὰμ τὸ πνεῦμα τῆς ζωῆς, ἐνέγραψε τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τὸν νόμον τῆς ἀγάπης, ὅπως ἀγαπήσῃ Αὐτὸν καὶ τὴν δημιουργίαν Αὐτοῦ, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἀγάπῃ διαβιώσῃ μακάριος. Ἡ ἀγάπη καθιστᾷ τὴν γῆν παράδεισον, διότι καθιστᾷ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς· ἄνευ τῆς ἀγάπης, ἡ δημιουργία ἅπασα εἶναι κόλασις ἐπίγειος. Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ φῶς τῶν τῆς ψυχῆς ὀφθαλμῶν, δι΄ ἧς αὕτη καθορᾷ τὴν εἰκόνα τοῦ θείου Δημιουργοῦ θείῳ δακτύλῳ ἐπὶ τῆς θείας δημιουργίας ἐγγεγραμμένην, καὶ χαίρει χαρὰν ἀνεκλάλητον. (Ἀπὸ τὴν «Χριστιανικὴν Ἠθικήν»)

AgNektarios

Χριστιανοὶ ἀδελφοί, λατρεύσωμεν τὸν Θεὸν ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ· μιμηθῶμεν τὸ παράδειγμα τῆς ἀγαθῆς Μαρίας, προσφέρωμεν αὐτῷ ἀγάπην καὶ λατρείαν· ἀντὶ τοῦ μύρου προσάξωμεν ἔργα καὶ πράξεις ἀγαθάς· περιθάλψωμεν καὶ περιποιηθῶμεν τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν· διότι πᾶσαν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν εὐποιΐαν εὐαρεστεῖται ὁ φιλάνθρωπος Κύριος νὰ ἀναφέρῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ἑαυτὸν ταύτης ὀφειλέτην νὰ θεωρῇ καὶ ἀντὶ ταύτης τὰς πλουσίας αὐτοῦ δωρεὰς ἐπὶ τῶν εὐεργετῶν νὰ ἀποστέλλῃ. (Ἀπὸ τὸ ἔργο «Περὶ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπης καὶ λατρείας»)

ἀγάπη, τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ σύμβολον. Σὺ τῷ πόθῳ σου τρῶσον τὴν ἐμὴν καρδίαν, πλήρωσον αὐτὴν χρηστότητος καὶ ἀγαθωσύνης, ἔμπλησον αὐτὴν ἀγαλλιάσεως. Σὺ οἰκητήριον ταύτην ἀνάδειξον τῆς χάριτος τοῦ παναγίου Πνεύματος. Σὺ πύρωσον ὅλην τῇ θείᾳ φλογί σου, ὅπως καταφλέξῃ τὰ ταπεινὰ αὐτῆς πάθη, ἁγιάσῃ αὐτὴν καὶ εἰς ἄπαυστον ἀνελκύσῃ ὑμνωδίαν. Σὺ πλήρωσον τὴν καρδίαν μου γλυκασμοῦ τῆς σῆς ἀγάπης, ὅπως τὸν μόνον γλυκύτατον ἀγαπῶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριόν μου καὶ Αὐτῷ ἄπαυστον ἀναπέμπω τὴν ὑμνωδίαν ἐξ ὅλης ψυχῆς, ἐξ ὅλης καρδίας, ἐξ ὅλης ἰσχύος καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας. Ἀμήν.                      («Γνῶθι σαυτόν»)

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365